INVITAȚIE DE PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului pentru achiziționarea de servicii catering în cadrul proiectului “Meseria – brățară de aur”


 

Prin prezenta vă invităm să participați la procedura de atribuire având ca obiect al contractului achiziționarea de servicii catering cu urmatoarele coordonate:

 1. Denumirea achizitiorului: SC PRECON SRL; adresa: Șos. Giurgiului Nr.5, Comuna Jilava, Județul Ilfov, România;
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de prestări servicii: procedura internă;
 3. Coduri CPV: 55520000-1 – Servicii de catering;
 4. Obiectul contractului: achiziționarea de servicii catering;
 5. Valoarea estimată a achiziției: maximum 20,16 lei fără TVA/cursant/2 mese/zi, valoarea maximă contract 1.156.250 lei fără TVA, echivalentul a 256.858,82 euro (cursul inforeuro de 4,5015 lei/euro valabil în luna martie 2014 - luna semnării contractului de finanțare). Valoarea contractului se calculează pentru un maxim estimat de 57350 de pachete de 2 mese/zi/cursant, existent în bugetul aprobat la momentul demarării procedurii de achiziție.
 6. Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritară 5 „Măsuri active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, contract de finanțare POSDRU/125/5.1/S/126307 și cofinanțare proprie;
 7. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 30 de zile;
 8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut;
 9. Durata contractului: până la 30.10.2015.
 10. Nu se admit oferte alternative.
 11. Data limită pentru depunerea ofertei este 18.08.2014, ora 12.00. Depunerea ofertei se va face la adresa: Șos. Giurgiului Nr.5, Comuna Jilava, Județul Ilfov, România. Oferta va fi redactată în limba română.
 12. Deschiderea și evaluarea ofertei va avea loc la 18.08.2014, începând cu ora 16.00, la adresa indicată pentru depunerea ofertei.
 13. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obținerea de informații suplimentare legate de contractul de achiziție. Persoana de contact: Andrei Gina-Daniela – Responsabil Achiziții, telefon: 0771.155.453, e-mail: andrei_ginadaniela@yahoo.com
 14. Documentația de achiziție și formularele vor fi puse la dispoziția ofertanților în format electronic, la adresa http://www.preconjilava.ro

 

Se actualizează documentația după cum urmează:

Punctul “4.4 Capacitatea tehnică și sau profesională” din cadrul documentației de atribuire, a fost completată cu urmatorul text:

În cazul în care, la data deschiderii ofertelor, sunt ofertanți care nu dețin Autorizația Sanitar-Veterinară emisă de Direcția Sanitar-Veterinară, ei pot depune oferta dar trebuie avut în vedere ca, în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, prezentarea autorizației emise de Direcția Sanitară Veterinară este condiție obligatorie la semnarea contractului.

Este acceptată prezentarea, în original, unui document emis de Direcția Sanitară Veterinară pentru siguranța alimentelor pentru obiectivul catering.

Actualizat la 13.08.2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului pentru achiziționarea de servicii închiriere spațiu desfășurare cursuri în cadrul proiectului “Meseria – brățară de aur”


 

Prin prezenta vă invităm să participați la procedura de atribuire având ca obiect al contractului achiziționarea de servicii închiriere spațiu desfășurare cursuri cu urmatoarele coordonate:

 1. Denumirea achizitorului: SC PRECON SRL; adresa: Șos. Giurgiului Nr.5, Comuna Jilava, Județul Ilfov, România;
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere: procedură internă.;
 3. Coduri CPV: 70310000-7 - Servicii închiriere sau de vânzare imobile;
 4. Obiectul contractului: achiziționarea de servicii închiriere spațiu desfășurare cursuri.
 5. Valoarea estimată a achiziției: maximum 362,90 lei fără TVA/zi, valoare contract maximum 1.311.532,25 lei fără TVA, echivalentul a 291.354,49 euro (cursul inforeuro de 4,5015 lei/euro valabil în luna martie 2014 - luna semnării contractului de finanțare);
 6. Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritară 5 „Măsuri active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, contract de finanțare POSDRU/125/5.1/S/126307 și cofinanțare proprie;
 7. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 30 de zile;
 8. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: cea mai avantajoasă propunere tehnico-economică;
 9. Durata contractului: până la 30.10.2015.
 10. Nu se admit oferte alternative.
 11. Data limită pentru depunerea ofertei este 18.08.2014, ora 12.00. Depunerea ofertei se va face la adresa: Șos. Giurgiului Nr.5, Comuna Jilava, Județul Ilfov, România. Oferta va fi redactată în limba română.
 12. Deschiderea și evaluarea ofertei va avea loc la 18.08.2014, începând cu ora 14.00, la adresa indicată pentru depunerea ofertei.
 13. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obținerea de informații suplimentare legate de contractul de achiziție. Persoana de contact: Andrei Gina-Daniela – Responsabil Achiziții, telefon: 0771.155.453, e-mail: andrei_ginadaniela@yahoo.com
 14. Documentația de achiziție și formularele vor fi puse la dispoziția ofertanților în format electronic, la adresa http://www.preconjilava.ro

 


 

Se actualizează următoarele:

“ Valoarea maximă a contractului se va calcula după formula:

Vc=(P*20*3*20)+(P*20*6*18)+(P*7*1*2),

Unde:

Vc – este valoarea maximă a contractului;

P – reprezintă prețul ofertantului. Actualizat la 13.08.2014

20, 7 reprezintă numărul zilelor, dintr-o lună, alocate pentru curs

3, 6, 1 reprezintă factorul de multiplicare la nivel de „lună calendaristică”

20, 18, 2 reprezintă numărul cursurilor

Po=P1n+D1n+C1n,

unde:

Po – reprezintă punctajul obținut de ofertant. Actualizat la 13.08.2014

P1n – reprezintă punctajul ofertei cu prețul n

D1n – reprezintă punctajul duratei de punere la dispoziție a spațiului a ofertei n

C1n – reprezintă punctajul obținut pentru cuantumul de garanție solicitat de ofertantul n”